ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ( 22 มีนาคม - 23 เมษายน 2564 )

monnyboy /

17 มี.ค. 64 17:03

1,120

ประกาศจาก... สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ( 22 มีนาคม - 23 เมษายน 2564 )

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

10ถ.เทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ10310

รับสมัคร:ข้าราชการโดยวิธี:สอบแข่งขัน

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

เงินเดือน:11500-12650บาท

ประเภท:ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

จำนวน:1ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา:ปวส.

รายละเอียดวุฒิ:
1.ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาคก)ของสำนักงานก.พ.ระดับปวส.ขึ้นไปโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบผ่าน(ภาคก.)ภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบ
3.ผู้สมัครที่เป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร(สด.8หรือสด.43)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานพัสดุตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้
3.1ด้านการปฏิบัติการ
(1)ปฏิบัติงานขั้นต้นที่เกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดหาจัดซื้อว่าจ้างการเก็บรักษานำส่งการซ่อมแซมและบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเพื่อให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน
(2)ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุการเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุเพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
(3)ร่างและตรวจซื้อสัญญาซื้อสัญญาจ้างหนังสือโต้ตอบบันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินงาน
(4)รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ
เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอ
ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
(5)ศึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับระเบียบงานพัสดุเพื่อร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น
(6)ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
3.2ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
แก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วง
(2)ประสานงานบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(ปรนัย)(คะแนนเต็ม200คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม200คะแนน)
(1)ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ตามเอกสารพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2551
ตามเอกสารพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ตามเอกสารพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561
ตามเอกสารพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546
(2)ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์และภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรม
(3)ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
ตามเอกสารพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
ตามเอกสารระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560
(4)ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมการเมืองของประเทศไทยและต่างประเทศ

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่22มีนาคมพ.ศ.2564ถึงวันศุกร์ที่23เมษายนพ.ศ.2564

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=30680ขอบขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์