ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก.....มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564)

monnyboy /

20 มี.ค. 64 14:03

1,168

ประกาศจาก.....มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน ตำแหน่ง นิติกร (บัดนี้ - 31 มีนาคม 2564)

รายละเอียด


ประกาศคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้
-------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ตำแหน่งนิติกรจำนวน๑อัตราปฏิบัติงานหน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการงานบริหารและธุรการคณะศิลปศาสตร์

๑.ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกตำแหน่งที่บรรจุปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครผู้สมัครรับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณแผ่นดินพ.ศ.๒๕๒๒และที่แก้ไข(ฉบับที่๒)พ.ศ.๒๕๒๔และที่แก้ไข(ฉบับที่๓)พ.ศ.๒๕๓๐และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบแนบท้ายประกาศนี้

๓.เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครในลักษณะของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์(PDF)เท่านั้น
๓.๑สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาและสำเนาใบรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
๓.๒สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
๓.๓หลักฐานอื่นๆเช่นใบทหารกองเกินใบเปลี่ยนชื่อ–สกุลทะเบียนสมรส
๓.๔ใบรับรองการทำงาน(ถ้ามี)
๓.๕ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงใส่ชุดสุภาพถ่ายไว้ไม่เกิน๖เดือนในรูปแบบjpgหรือpngที่มีขนาดไม่เกิน๒๐๐kb

๔.การสมัครและการยื่นใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถกรอกใบสมัครลงในระบบe-RecruitmentOnline
ที่https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitmentตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่๓๑มีนาคมพ.ศ.๒๕๖๔

๕.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกวันเวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่๑๒เมษายนพ.ศ.๒๕๖๔ที่https://muhr.mahidol.ac.th/E-Recruitmentตำแหน่งนิติกรจำนวน๑อัตรา
หน่วยงานหน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการงานบริหารและธุรการ
อายุไม่เกิน๔๕ปีนับถึงวันที่สมัคร
ประสบการณ์หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิตหรือมีใบอนุญาตว่าความหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า๓-๕ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

๑.ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์

๒.หากสำเร็จการศึกษาชั้นเนติบัณฑิตหรือมีใบอนุญาตว่าความหรือมีประสบการณ์ในการทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า๓-๕ปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๓.มีความรู้ความเข้าใจงานด้านกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

๔.มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาสรุปเหตุผลและนำเสนอรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณาได้

๕.มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์พันธกิจและแผนงานด้านต่างๆของหน่วยงานที่สังกัด

๖.มีความสามารถในการจัดทำแผนงานควบคุมตรวจสอบให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๗.มีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกร


ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๑.ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานกฎหมายโดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเช่นการร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับประกาศการสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยบุคลากรและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์การวินิจฉัยปัญหากฎหมายการดำเนินการทางคดีการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายการเรียกคู่กรณีผู้ผิดสัญญาฯมาดำเนินการชดใช้และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะศิลปศาสตร์

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

๑.สอบข้อเขียนความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะตำแหน่ง๑ooคะแนน

๒.สอบสัมภาษณ์๑ooคะแนน

รายละเอียดหลักสูตรวิชาที่ทำการทดสอบ

-ความรู้ในงานกฎหมายสามารถกำหนดประเด็นวิเคราะห์ให้ความเห็นประกอบข้อกฎหมายอย่างเหมาะสมใน

กฎหมายเกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป

-ข้อบังคับประกาศพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยมหิดล

-กฎหมายปกครอง

-กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

-ระเบียบวินัยการลงโทษคำสั่งทางปกครองการสอบสวนพิจารณา

การประเมินความเหมาะสมด้วยการสัมภาษณ์

-ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ตั้งประเด็นให้ความเห็นและนำเสนอ

-บุคลิกภาพท่วงท่าวาจาปฏิภาณไหวพริบวุฒิภาวะทางอารมณ์ทัศนคติต่องาน

อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือนคุณวุฒิปริญญาตรี๑๕,oooบาทคุณปริญญาโท๑๗,๕ooบาท

สวัสดิการประกันสังคมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูล:jobthaiweb.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์