ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก..เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

monnyboy /

04 ม.ค. 65 15:01

472

ประกาศจาก..เทศบาลนครนนทบุรี เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 10-21 มกราคม 2565

เทศบาลนครนนทบุรีเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง88อัตรารับสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่10-21มกราคม2565

ประกาศเทศบาลนครนนทบุรีเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลนครนนทบุรีประจำปีงบประมาณ2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ตำแหน่งผู้ช่วยสถาปนิก
จำนวน2อัตรา
เงินเดือน15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสถาปัตยกรรมและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนดหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน11,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2)ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท2(ถ้ามี)

3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน11,500บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายและมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

4.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภูมิศาสตร์การบริหารการศึกษาสถิติโบราณคดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองการเกษตรวนศาสตร์การประมงเคมีชีววิทยาฟิสิกส์ธรณีวิทยาวิทยาศาสตร์ทางทะเลสุขาภิบาลอาชีวอนามัยวิทยาศาสตร์การแพทย์วิศวกรรมศาสตร์หรือสิ่งแวดล้อมหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

5.ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์การแพทย์แผนไทยและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6.ตำแหน่งผู้ช่วยนายท้ายเรือ
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน11,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

7.ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน4อัตรา
เงินเดือน11,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

8.ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน11,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

9.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน4อัตรา
เงินเดือน11,400บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า5ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
2)ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนดใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท2(ถ้ามี)

10.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษาศึกษาศาสตร์หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ก.จ.,ก.ท.หรือก.อบต.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้


 

11.ตำแหน่งผู้ช่วยครู(ภาษาอังกฤษ)
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาทหรือ15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน(ดูรายละเอียดวิชาเอกและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวกข.)

12.ตำแหน่งผู้ช่วยครู(ภาษาญี่ปุ่น)
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาทหรือ15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน(ดูรายละเอียดวิชาเอกและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวกข.)

13.ตำแหน่งผู้ช่วยครู(คณิตศาสตร์)
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน15,000บาทหรือ15,800
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1)มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน(ดูรายละเอียดวิชาเอกและกลุ่มวิชาเอกที่รับสมัครพนักงานจ้างตามรายละเอียดภาคผนวกข.)

14.ตำแหน่งคนสวน
จำนวน12อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้จัดสวนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับไม้ดัด

15.ตำแหน่งคนงาน
จำนวน18อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

16.ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ
จำนวน28อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

17.ตำแหน่งคนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน5อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

18.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
จำนวน2อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

19.ตำแหน่งภารโรง
จำนวน2อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

20.ตำแหน่งคนครัว
จำนวน1อัตรา
เงินเดือน10,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่การครัวเรือน

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองในระหว่างวันที่10-21มกราคม2565ในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา08.30-12.00นาฬิกาและเวลา13.00-16.30นาฬิกา(เว้นวันหยุดราชการ)ณฝ่ายบรรจุแต่งตั้งสำนักปลัดเทศบาลชั้น3สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรีอาคาร2(โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)


รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์ประกาศรับสมัคร


ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์