ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก.. กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

monnyboy /

19 ม.ค. 65 12:01

447

ประกาศจาก.. กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

กรมการสัตว์ทหารบกเปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ50อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่25มกราคม-15กุมภาพันธ์2565

ประกาศกรมการสัตว์ทหารบกเรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นพลอาสาสมัครประจำปีงบประมาณ2565

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งผู้บังคับสุนัขสังกัดกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา
จำนวน50อัตรา
รับเงินเดือนระดับพ.2ชั้น15(8,590บาท)และรับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ2,000บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง
2.ไม่รังเกียจสุนัข
3.สามารถปฏิบัติงานร่วมกับสุนัขทหารได้ในทุกพื้นที่


 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1.มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุดและมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกรวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.เพศชายอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึงอายุไม่เกิน30ปีบริบูรณ์โดยนับอายุถึงวันที่เปิดรับสมัครในวันแรก(ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่25มกราคม2535ถึง25มกราคม2547)
3.เป็นทหารกองหนุนประเภทที่1หรืออย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
-สำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3ถึง5โดยได้ขึ้นทะเบียนน้ำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
-ทหารกองประจำการสังกัดกองทัพบกที่อยู่ในระหว่างการรับราชการในกองประจำการและจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่1ตามพ.ร.บ.รับราชการทหารพ.ศ.2597ซึ่งปลดประจำการไม่เกินวันที่2พฤษภาคม2565(มีใบรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับกองพันขึ้นไปว่าจะได้รับการนำปลดฯไม่เกินวันที่2พ.ค.65)
4.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.6)หรือเทียบเท่าขึ้นไปสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้หากสอบคัดเลือกได้แล้วจะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
5.มีส่วนสูง160เซนติเมตรขึ้นไป
6.มีรูปร่างบุคลิกลักษณะและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่มีรอยสักที่ปรากฏเด่นชัดนอกร่มผ้ามีค่าดัชนีมวลกาย(BMI)อยู่ในเกณฑ์ปกติ
(18.5-24.9)ทั้งนี้หากสูงหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ+-2ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ผ่าน
7.ผู้สมัครมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
8.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
9.ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษา
10.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญายกเว้นความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
11.ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดหรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
12.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ
13.ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
14.ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกหรือสอบคัดเลือกเข้ารับราชการทหารมาก่อน
15.ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนทหารมาก่อน
16.งดรับบรรจุนายสิบกองหนุนที่มียศจ่าสิบตรี-จ่าสิบเอก
17.สำหรับลูกจ้างหรือพนักงานราชการในสังกัดของกองทัพบกที่สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติและได้รับอนุญาตจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
18.พระภิกษุหรือสามเณรทางกรมการสัตว์ทหารบกไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการได้ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่นว89/2501ลงวันที่27มิถุนายน2501และตามความในข้อ4ของคำสั่งมหาเถรสมาคมที่1/2564ลงวันที่28กันยายน2564
19.ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)มาแล้วไม่น้อยกว่า2เข็มมาแล้ว


การรับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบแบบออนไลน์(ตลอด24ชั่วโมง)ผ่านเว็บไซต์ของกรมการสัตว์ทหารบกhttps://vetdept.rta.mi.thหรือ https://vetdept.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่25มกราคม2565เวลา09.00นาฬิกาถึง15กุมภาพันธ์2565เวลา24.00นาฬิกาโดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครและสอบคัดเลือกฯท้ายประกาศที่แนบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศที่รับสมัครขอบคุณเจ้าของข้อมูล:ประกาศผลสอบ.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์