ติดต่อโฆษณา 
menuความงาม

ประกาศจาก.... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล ( 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 )

monnyboy /

26 ม.ค. 65 13:01

505

ประกาศจาก.... กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล ( 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2565 )

รายละเอียด

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ถนนพระราม6เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400
รับสมัคร:พนักงานราชการ
ตำแหน่ง:ผู้เชี่ยวชาญด้านรีไซเคิล
เงินเดือน:50000บาท
ประเภท:เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวน:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1.คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางวิศวกรรมศาสตร์สาขาโลหการสาขาเคมีสาขาวัสดุหรือทางวิทยาศาสตร์สาขาเคมีสาขาวัสดุ
2.มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า15ปีสำหรับวุฒิปริญญาตรี12ปีสำหรับวุฒิปริญญาโทและ10ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอกและมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3.มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการซึ่งเป็นผลงานย้อนหลัง10ปีอย่างน้อย2ชิ้น
4.มีความรู้ความสามารถพิเศษที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:
1.ศึกษาวิเคราะห์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลโดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะสารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสีย
2.วิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลโดยเฉพาะการแยกสกัดโลหะสารประกอบโลหะจากขยะหรือของเสียรวมถึงผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่รองรับความต้องการวัตถุดิบวัตถุดิบทดแทนคุณภาพสูงของอุตสาหกรรมศักยภาพ
3.ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่เกี่ยวข้อง
4.ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโนโลยีรีไซเคิลขยะหรือของเสียที่พัฒนาขึ้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการ
5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เกณฑ์การประเมิน:โดยวิธีการพิจารณาจากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานผลงานที่เป็นที่ยอมรับวิสัยทัศน์ความสามารถอื่นๆเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้สมัคร1.ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ702.การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่ผ่านการเลือกสรรโดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสมัครเข้ารับการเลือกสรรก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่1กุมภาพันธ์พ.ศ.2565ถึงวันพุธที่9กุมภาพันธ์พ.ศ.2565


รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=33278ขอบคุณเจ้าของข้อมูล:jobthaiweb.com


เรื่องฮอตในรอบสัปดาห์